Covid19 update: Make FREE use of our listings tool to update your online business information on 50+ platforms in one go.     WATCH NOW

Algemene Voorwaarden

Amsterdam, January 1, 2019

 

Lees deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene voorwaarden“) zorgvuldig door, aangezien ze van toepassing zijn op uw gebruik van of aankoop van producten en/of diensten die worden aangeboden door SO Connect.

 

1. Definities

1.1. “Overeenkomst” betekent elke Overeenkomst, inclusief de bijlagen en wijzigingen (indien van toepassing), evenals alle aanbiedingen, offertes, bestelbonnen, invoegopdrachten of werkafspraken met betrekking tot het gebruik, de levering, de bestelling, de levering of de betaling van producten en/of diensten tussen SO Connect en de Klant

1.2. “Klant” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met SO Connect

1.3. “SO Connect” betekent SO Connect BV naar Nederlands recht, met zetel in Amsterdam en hoofdkantoor in Amsterdam (1017 ND), Leidsegracht 107, of een bedrijf dat een dochteronderneming of een filiaal van SO Connect BV is.

 

2. Algemeen

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van SO Connect, en alle bepalingen van diensten en/of producten van en/of door SO Connect.

2.2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Overeenkomsten met SO Connect waarvoor SO Connect derden moet inschakelen. De Algemene Voorwaarden worden opgesteld door de werknemers en de raad van bestuur van SO Connect.

2.3. De toepasselijkheid van algemene-, aankoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of een derde partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. In het geval dat een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar lijken te zijn, blijven de partijen gebonden door de overige bepalingen van de bovengenoemde Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden. In dat geval zullen SO Connect en de Klant overleg plegen om overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, die zo dicht mogelijk bij het doel en het doel van de oorspronkelijke bepalingen liggen.

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal deze bepaling of deze bepalingen ‘in de geest’ van deze bepaling of deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd.

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet is voorzien in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan dient deze situatie te worden geïnterpreteerd in de geest van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2.7. Als SO Connect te allen tijde strikte naleving van de Algemene Voorwaarden vereist, betekent dit niet dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn of dat SO Connect in enige mate zijn recht verliest om strikte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te eisen in alle andere gevallen.

 

3. Aanbiedingen, offertes en bestellingen

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van SO Connect zijn onderhevig aan de ondertekening van een Overeenkomst en zijn daarom niet bindend voor SO Connect. Ze vormen een uitnodiging aan de Klant om onderhandelingen aan te gaan, tenzij SO Connect dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaalt. Als er geen termijn voor aanvaarding is vastgesteld, kunnen op generlei wijze rechten aan de aanbieding of offerte worden ontleend.

3.2. SO Connect is niet verplicht om zich aan een aanbieding en/of offerte te houden als de andere partij redelijkerwijs kan begrijpen dat een dergelijke aanbieding of een offerte, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

3.3. Bestellingen bij SO Connect worden alleen als geaccepteerd beschouwd als de acceptatie schriftelijk door SO Connect is gedaan. Als de acceptatie afwijkt van de bestelling, wordt de Overeenkomst van kracht in overeenstemming met de verschillende acceptatie, tenzij de Klant anders aangeeft.

3.4. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.5. SO Connect is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

 

4. Leveringsvoorwaarden

4.1. Alle voorwaarden (van levering) die door SO Connect zijn opgegeven of met SO Connect zijn overeengekomen, zijn slechts richtlijnen en nooit vastgestelde termijnen waarvan het niet naleven standaard is voor SO Connect.

4.2. Als het waarschijnlijk is dat een deadline niet gehaald zal worden, zullen SO Connect en de Klant zo snel mogelijk overleg plegen.

4.3. In het geval dat SO Connect een deadline niet haalt, zal de Klant SO Connect schriftelijk in gebreke stellen. SO Connect krijgt een redelijke termijn om de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen vergoeding eisen voor eventueel geleden verlies en heeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst zonder volledige compensatie te beëindigen aan SO Connect.

4.4. Als SO Connect afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant bij de uitvoering van een Overeenkomst, wordt de termijn (van levering) verlengd met een periode gelijk aan de termijn dat de Klant deze informatie en/of gegevens niet heeft verstrekt, vermeerderd met twee maanden.

4.5. Indien de levering plaatsvindt in het bedrijf van de Klant, is de Klant verplicht om de levering van de producten te aanvaarden op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant weigert de levering te aanvaarden of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SO Connect gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan.

4.6. SO Connect heeft het recht bepaalde activiteiten te laten uitvoeren door derden. Als enige activiteiten in het kader van de Overeenkomst worden uitgevoerd door SO Connect of door een derde partij die door SO Connect wordt ingeschakeld op de locatie van de Klant of op een door de Klant aangewezen locatie, zal de Klant zorgen voor alle faciliteiten die deze partijen redelijkerwijs wensen.

4.7. SO Connect is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de volledige Overeenkomst vooraf te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door SO Connect.

4.8. Indien de Klant volgens SO Connect in gebreke blijft volgens de regels, is de Klant aansprakelijk voor alle verliezen of schade (inclusief kosten) die SO Connect rechtstreeks of niet rechtstreeks heeft gemaakt en/of zal maken.

 

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen aangeboden door, overeengekomen met of op enige andere wijze aangegeven door SO Connect zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen en/of belastingen, alle kosten die worden gemaakt in het kader van de Overeenkomst, inclusief reis- en verblijfkosten, verzending en administratiekosten.

5.2. SO Connect kan haar prijzen periodiek eenzijdig wijzigen om rekening te houden met inflatoire, algemene economische, politieke of organisatorische ontwikkelingen. Dergelijke ontwikkelingen zullen SO Connect ook het recht geven om haar prijzen van een van kracht zijnde Overeenkomst te wijzigen.

5.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

6. Betaling

6.1. SO Connect kan de Klant vragen om een ​​voorschot en heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of te onderbreken totdat het vooruitbetaalde bedrag is betaald, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding op het onderdeel van de Klant.

6.2. Betalingen worden door de Klant gedaan in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die zijn overeengekomen of vermeld in de Overeenkomst. Bij afwezigheid van een specifieke regeling met betrekking tot betalingsvoorwaarden, wordt de betaling gedaan door middel van automatische incasso. Indien betaling niet mogelijk is op basis van een incasso, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door SO Connect.

6.3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen in euro’s en moet de Klant alle betalingen in euro uitvoeren.

6.4. Betaling dient te geschieden op een door SO Connect te bepalen bankrekening op de betreffende factuur en alle bijbehorende (bank- of valutaomrekening) betalingskosten zullen volledig en onafhankelijk worden gedragen door de Klant.

6.5. Betwiste facturen moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de relevante factuurdatum schriftelijk worden meegedeeld, waarbij duidelijk het betwiste gedeelte van een factuur wordt vermeld en de redenen waarom het wordt betwist. Zeven (7) kalenderdagen na de relevante factuurdatum worden facturen als correct beschouwd en vormen ze geen basis voor klachten. Een tijdig bezwaar van de Klant ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de factuur tijdig en volledig te betalen.

6.6. Indien de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen binnen de betalingstermijn, vanwege een mislukte incasso of anderszins, is de Klant van rechtswege in gebreke en heeft SO Connect het recht om zijn diensten aan de Klant en/of om de Overeenkomst met de Klant te beëindigen. Dit laatste zal echter pas worden uitgevoerd nadat betaling van de Klant is geëist en de Klant zijn betalingsverplichting niet volledig heeft voldaan gedurende een periode van veertien (14) dagen na de vraag tot betaling.

6.7. Indien de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen nog steeds niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

6.8. Als SO Connect de Klant een service biedt waarvoor meerdere betalingen zijn vereist tijdens de duur van de Overeenkomst, in het geval dat een van deze betalingen niet wordt uitgevoerd, zijn alle resterende betalingen tot de vervaldatum van de Overeenkomst onmiddellijk volledig verschuldigd.

6.9. Ongeacht andere door de Klant gegeven aanwijzingen, zal elke betaling door de Klant primair dienen om eventuele buitengerechtelijke incassokosten en/of eventuele gerechtskosten die de Klant aan SO Connect verschuldigd is te voldoen en dient vervolgens de rente te betalen die de Klant verschuldigd is aan SO Connect en alleen dan om de oudste openstaande vordering(en) af te wikkelen.

 

7. Services

7.1. SO Connect zal er alles aan doen om de Klant van dienst te zijn. Technisch gezien is het voor SO Connect onmogelijk om een ​​volledig (100%) foutloze service te bieden,  omdat SO Connect ook afhankelijk is van derden in het kader van de betreffende services.

7.2. SO Connect kan het product en/of de dienst van tijd tot tijd wijzigen. Indien deze wijziging zou leiden tot een (tijdelijke) vermindering en/of uitval van de beschikbaarheid van de producten en/of diensten, zal SO Connect de Klant hierover onmiddellijk van tevoren informeren.

7.3. Om eventuele problemen tijdens onze service op te lossen, kan de Klant telefonisch, via de website of e-mail contact opnemen met de SO Connect-helpdesk. Onze contactgegevens zijn te vinden op soconnectst.wpengine.com.

 

8. Apparatuur

8.1. SO Connect kan de Klant een premium WIFI-access point bieden dat een deel van de service mogelijk maakt. Alle door SO Connect geleverde apparatuur in het kader van de Overeenkomst blijft eigendom van SO Connect en wordt door SO Connect in bruikleen gegeven aan de Klant.

8.2. Alle door SO Connect geleverde apparatuur zal niet worden doorverkocht en zal nooit worden gebruikt als betaalmiddel. De Klant is niet bevoegd om enig materiaal te verpanden of te bezwaren.

8.3. De Klant zal altijd alles doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om de eigendomsrechten van SO Connect veilig te stellen.

8.4. Als derden het materieel bevestigen of een recht willen vestigen of uitoefenen op het materieel, is de Klant verplicht om SO Connect onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5. De Klant is verplicht om de apparatuur te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal. Om de apparatuur aldus verzekerd te houden en om de polis documenten van deze verzekeringen ter inzage te geven op eerste verzoek van SO Connect. In geval van enig voordeel van een verzekering heeft SO Connect recht op dit bedrag. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er bij SO Connect van tevoren toe om mee te werken aan alles wat in dit kader noodzakelijk of wenselijk is of blijkt te zijn.

8.6. In het geval dat SO Connect zijn in dit artikel genoemde eigendomsrechten wenst uit te oefenen, verleent de Klant zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SO Connect en aan een door SO Connect aan te wijzen derde om alle plaatsen te betreden waar het eigendom van SO Connect is en om de apparatuur terug te nemen.

8.7. De Klant mag de apparatuur op zijn terrein gebruiken zoals aangegeven door SO Connect en in overeenstemming met de gebruiksinstructies om een ​​zo efficiënt mogelijke dienstverlening te garanderen.

8.8. De Klant kan de apparatuur in dezelfde staat terugsturen als waarop de apparatuur zich bevond toen deze aan de Klant werd verstrekt

8.9. De Klant is verplicht om de geleverde apparatuur of geleverde diensten onmiddellijk te onderzoeken op het moment dat de apparatuur hem ter beschikking wordt gesteld of het betreffende werk respectievelijk wordt uitgevoerd. De Klant zal dan onderzoeken of de kwaliteit en / of de hoeveelheid van de geleverde apparatuur en de geleverde service overeenkomt met de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan SO Connect te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na hun ontdekking schriftelijk aan SO Connect te worden gemeld. Het rapport bevat een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het defect, zodat SO Connect in staat is adequaat te reageren.

8.10. Als het apparaat in een later stadium beschadigd raakt of defect raakt, de Klant neemt contact op met SO Connect om het probleem op te lossen. Indien nodig kan de Klant zo snel mogelijk een vervangende uitrusting krijgen voor €395,- (plus eventuele omzetbelasting). Als de schade of storing onder een garantie valt, krijgt de Klant hun €395,- (plus eventuele omzetbelasting) terug.

8.11. Als de Apparatuur wordt gestolen of verloren gaat, is de Klant verantwoordelijk voor het vervangen van de Apparatuur voor een bedrag van €395,- (plus eventuele omzetbelasting).

8.12. Bij beëindiging van de Overeenkomst moet de Klant de apparatuur binnen veertien (14) dagen retourneren. Als de apparatuur niet binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst wordt geretourneerd, machtigt de Klant SO Connect om €395,- (plus eventuele omzetbelasting) in rekening te brengen en zal de Klant eigenaar worden van de apparatuur zodra de betaling van deze kosten is ontvangen.

 

9. Verwerking van persoonlijke gegevens

9.1. Tijdens het gebruik van het product en/of de services van SO Connect kunnen gebruikers persoonlijke gegevens delen. SO Connect, als verantwoordelijke, is verantwoordelijk voor deze persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Klant als verwerker verklaart te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat SO Connect en de Klant gezanmelijk als verantwoordelijke optreden.

9.2. De Klant zal de persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, met uitzondering van partijen die eerder schriftelijk door SO Connect zijn geautoriseerd.

9.3. De Klant zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de levering van de producten en/of diensten van SO Connect en zal de persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor een ander doel dan het specifieke doel waarvoor de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven

9.4. De Klant vrijwaart SO Connect voor alle schade en kosten die zijn opgelopen als gevolg van en/of gerelateerd aan claims van gebruikers met betrekking tot elk gebruik in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. SO Connect sluit elke aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet aansprakelijk en verplicht is om de schade in kwestie te vergoeden op grond van dwingend recht.

10.2. Indien en voor zover SO Connect gehouden is tot vergoeding van de schade, is de totale aansprakelijkheid van SO Connect wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of om enige andere reden beperkt tot de directe schade aan hoogstens de laagste van (i) het totale bedrag vermeld in de Overeenkomst met de Klant of (ii) het totale factuurbedrag met betrekking tot de Overeenkomst in kwestie met de Klant tijdens de twee maanden voorafgaand aan de oorzaak van de aansprakelijkheid die tot stand kwam. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor de directe schade, om welke reden dan ook, meer bedragen dan het bedrag van de vordering in het desbetreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering die SO Connect heeft afgesloten, plus het bedrag van het eventuele overschot dat voor de rekening van SO Connect onder de bepalingen van de verzekering in het desbetreffende geval.

10.3. SO Connect sluit alle aansprakelijkheid uit voor indirecte en gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies door bedrijfsstagnatie, verlies als gevolg van claims van Klanten van de Klant, verlies of schade in verband met de goederen, materialen of software van derden die de Klant zo nodig heeft om te gebruiken.

10.4. SO Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onrechtmatige handelingen, onvoorzichtig gedrag, nalatigheid en roekeloosheid van werknemers of contractanten van SO Connect.

10.5. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, tenzij prestatie door SO Connect permanent onmogelijk is, zal SO Connect alleen aansprakelijk zijn voor toerekenbare tekortkomingen in het uitvoeren van een Overeenkomst indien de Klant SO Connect onmiddellijk bij ingebrekestelling schriftelijk in gebreke heeft gesteld met vermelding van een redelijke termijn voor het verhelpen van de niet-uitvoering, en SO Connect blijft zijn verplichtingen ook na afloop van de termijn niet nakomen. De ingebrekestelling omvat een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SO Connect in staat is adequaat te reageren.

10.6. Een voorwaarde voor elk recht om schadevergoeding te eisen, is telkens dat de Klant de schade zo snel mogelijk na zijn oprichting schriftelijk meldt bij SO Connect. Elke vordering op SO Connect vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het begin van de claim.

10.7. Uitsluitingen en beperkingen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, worden ongeldig indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van SO Connect of haar bestuurders.

 

11. Vrijwaring

11.1. De Klant vrijwaart SO Connect voor alle aanspraken van derden die een verlies lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2. Als SO Connect om deze reden aansprakelijk gehouden zal worden door een derde partij, dan is de Klant verplicht SO Connect juridisch en anderszins bij te staan ​​en alle handelingen te verrichten die van hem worden verwacht. Indien de Klant nalaat adequate maatregelen te nemen, heeft SO Connect het recht dergelijke maatregelen zelf te nemen zonder ingebrekestelling. Alle aldus door SO Connect en de derde gemaakte kosten en verliezen komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

 

12. Overmacht

12.1. Als SO Connect zijn verplichtingen jegens de Klant niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht van SO Connect wordt verstaan ​​elke omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van SO Connect, die geheel of gedeeltelijk de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant verhindert of die de verplichting om dergelijke verplichtingen te voldoen onredelijk maakt, ongeacht of die omstandigheid had kunnen worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: noodsituaties (inclusief extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), beperkingen en/of gewijzigde regels en voorschriften door overheden of overheidsinstanties, (werk) staking, oorlog, oproer, stroomstoring, onverwacht falen van computer hardware en andere faciliteiten.

12.3. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op compensatie.

 

13. Afsluiting van de Overeenkomst

13.1. Zowel de Klant als SO Connect kunnen een Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden voorafgaand aan het einde van de contractperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2. SO Connect is gerechtigd om een ​​Overeenkomst vóór de duur te beëindigen in dergelijke gevallen zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden en, met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen, indien de Klant niet voldoet aan een of meer bepalingen van een Overeenkomst gesloten met SO Connect en/of de van toepassing zijnde bijzondere bepalingen en/of de Algemene Voorwaarden.

13.3. Als de Klant een Overeenkomst beëindigt, is SO Connect nooit verplicht om reeds betaalde bedragen terug te betalen.

13.4. Als aan de Klant een surseance van betaling is verleend of surseance van betaling is aangevraagd, een faillissement heeft plaatsgevonden of een faillissement is aangevraagd voor de Klant, een schuldeiserscommentaar heeft voorgelegd aan zijn crediteuren, heeft besloten om te worden geliquideerd of op enige andere manier om beëindiging van haar bedrijfsactiviteiten of de activa van de Klant zijn bijgevoegd waardoor de Klant niet langer in staat is om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst na te komen, heeft SO Connect het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd zijn recht op betaling van de geleverde services en/of producten, alsmede vergoeding van eventuele schade.

13.5. De Klant kan de Overeenkomst eenzijdig beëindigen vóór de vervaldatum en als boete het bedrag betalen dat overeenkomt met de betalingen die verschuldigd zouden zijn geweest tot de vervaldatum van de Overeenkomst.

 

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

14.1. Op alle aanbiedingen van SO Connect en Overeenkomsten tussen SO Connect en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van en/of door en/of aan SO Connect.